Etusivu » Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoitus tulee pitää riippumatta siitä jäikö vainajalta varallisuutta vai ei.

Perukirjassa selvitetään vainajan (ja lesken) varallisuus sekä mahdolliset velat.

Perukirja voi toimia myös perinnönjaon pohjana.

Perunkirjoituksesta kannattaa ottaa yhteyttä meihin jo hyvissä ajoin, annamme pyydettäessä kustannusarvion.

Perunkirjoituksesta yksityiskohtaisemmin

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää kuolinpesän osakkaat eli perilliset sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat pesänselvitystä ja perintöverotusta varten.

Perunkirjoituksessa laaditaan asiakirja, jota kutsutaan perukirjaksi.

Perunkirjoituksen toimittaminen

Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan se osakas, jonka hoidossa pesän omaisuus on tai henkilö, joka parhaiten tuntee pesän talouden.

Jos pesään on määrätty pesänselvittäjä, on perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus pesänselvittäjällä. Mikäli testamentissa on määrätty testamentille toimeenpanija, perunkirjoituksen toimittaminen on myös hänen velvollisuutensa.

Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä.

Perukirjan voi laatia itse, mutta yleensä se kannattaa antaa asiantuntijan hoidettavaksi. Perukirjan laatiminen edellyttää muun muassa erilaisten asiakirjojen hankkimista ja omaisuuden arviointia.

Perunkirjoitukseen kutsutaan pesän osakkaat, eloonjäänyt puoliso ja yleistestamentinsaajat.

Perunkirjoitukseen kutsutaan myös toissijaiset perilliset.

Perukirjan sisältö

Perunkirjoituksessa luetteloidaan vainajan oikeudenomistajat, vainajan ja eloonjääneen puolison varat ja velat, pesänvelat sekä muut erityisesti perintöveron määräytymiseen vaikuttavat seikat.

Perukirjaan merkitään

 • perunkirjoituksen aika ja paikka
 • vainajan täydellinen nimi, kotipaikka, henkilötunnus ja kuolinpäivä
 • osakkaiden henkilö-ja osoitetiedot sekä sukulaisuus perittävään
 • ketkä ovat perunkirjoituksessa saapuvilla ja miten tieto toimituksesta on osakkaille annettu
 • pesän sekä elossa olevan puolison varat ja velat kuolinhetkellä
 • mahdollisen avioehdon ja testamentin sisältö
 • maininta mahdollisesta ennakkoperinnöstä tai kolmen vuoden aikana osakkaille annetuista lahjoista
 • eloonjääneen puolison ilmoitukset siitä, käyttääkö oikeuttaan pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana tai kieltäytyykö luovuttamasta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • mahdolliset perittävän kuoleman johdosta maksettavat vakuutuskorvaukset ja taloudelliset tuet
 • pesän ilmoittajan valaehtoinen vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta
 • mahdolliset muut seikat, joilla saattaa olla merkitystä osakkaiden tai verotuksen kannalta, perinnöstä luopuminen esimerkiksi.

 

Perunkirjoituksessa tarvitaan seuraavia tietoja ja asiakirjoja:

 1. Katkeamaton sarja virkatodistuksia (sukuselvitys) vainajasta 15 ikävuodesta alkaen kuolemaan saakka kaikista niistä seurakunnista tai maistraateista, joissa vainaja on ollut kirjoilla. Mikäli vainaja on ollut lapseton, on sukuselvitykset tehtävä vanhemmista alkaen.
 2. Virkatodistukset kaikista pesän osakkaista, mikäli vainajan sukuselvityksistä ei käy ilmi onko osakas elossa ja missä kirjoilla. Jos joku perillisistä on kuollut, on hänestä oltava sukuselvitykset kohdassa 1 mainitulla tavalla, jotta saadaan selville hänen sijaansa tulevat perilliset.
 3. Pesän osakkaiden osoitetiedot
 4. Mahdolliset avioehdot ja testamentti
 5. Muut asiakirjat, jotka pesän varojen selvittämiseksi ovat tarpeen:
  • pankista kuolinpäivän saldotodistus, tiedot talletuksista ja veloista, tiedot kiinnityksistä sekä mahdollisen tallelokeron sisällöstä
  • arvopaperit; pankin omaisuusluettelo, ote arvo-osuustilistä tms.
  • asunto-osake; osakekirja, isännöitsijän todistus tai kauppakirja
  • omakotitalo, lomakiinteistö tai muu kiinteistö; lainhuudatukset, kiinteistöverotiedot, kauppakirja
  • muu arvokas omaisuus; auton tai veneen rekisteriote tai tiedot arvoirtaimesta
  • jos vainaja on osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä; perukirja ja tiedot kuolinpesästä
 6. Jos vainajalta jäi leski, on myös lesken varat ilmoitettava perunkirjoituksessa
 7. Jos puoliso on kuollut aikaisemmin, on esitettävä hänen jälkeensä tehty perukirja ja mahdollinen ositus-ja perinnönjakosopimus.
 8. Vainajan elinaikaan tai hautaukseen liittyvät kuitit, joiden eräpäivä kuolinpäivän jälkeen, sekä mielellään vainajan käyttötilin tiliotteet kuolinkuukaudelta ja sen jälkeiseltä ajalta.

Tyypillisiä ja verotuksessa vähennyskelpoisia laskuja ovat hautaukseen liittyvät kulut kokonaisuudessaan, hautakivi, sairaala-ja hoitolaskut, sähkö-, puhelin-ja jätelaskut, perunkirjoitukseen liittyvät viranomaislaskut, perunkirjoituspalkkio

Tositteita vainajan varoista ja veloista ei toimiteta verotoimistoon ilman verotoimiston pyyntöä.

Aloita hautajaisten suunnittelu Memoria sovelluksellamme

1. Aloita hautajaisten suunnittelu sovelluksessa, kun sinulle sopii.

2. Saat heti alustavan hinta-arvion ja suunnitelman hautajaisjärjestelyistä. Tämä ei sido tilaamaan meiltä palvelua.

3. Paikallinen Memoria-perheyritys ottaa sinuun pian yhteyttä ja käy suunnitelman läpi kanssasi.

4. Saat täsmennetyn tarjouksen toivomastasi kokonaisuudesta.

5. Hyväksyttyäsi tarjouksen huolehdimme hautajaisjärjestelyistä kuten sinä haluat.

Puhelin

05 374 4451

Sähköposti

toimisto@hautaushonkanen.fi